Thu & Partners

Biểu mẫu

Án lệ

Án lệ

Thuật ngữ “án lệ” có nguồn gốc Latinh được hiểu là việc có trước, xảy ra trước hay cách thức xử lí một tình huống…

Xem thêm