Thu & Partners

Tài liệu luật tố tụng

16/07/2020Admin

Những mối quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tố tụng hình sự là các mới quan hệ giữa: cơ quan và người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, giữa các cơ quan và người tiến hành tố tụng với người tham gia tố tụng được pháp luật tố tụng hình sự điều chỉnh, trong đó quy định các quyền và nghĩa vụ của cơ quan, người tiến hành tố tụng cũng như của người tham gia tố tụng.

Căn cứ vào “Phạm vi điều chỉnh” của Bộ luật tố tụng hình sự, ta có thể thấy các giai đoạn của tố tụng hình sự như sau:

– Giai đoạn 1: tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

– Giai đoạn 2: Khởi tố, điều tra

– Giai đoạn 3: Truy tố

– Giai đoạn 4: Xét xử

Việc quy định rõ các trình tự, thủ tục trong các giai đoạn trên nhắm giúp toàn bộ quá trình giải quyết vụ án được diễn ra khách quan, công bằng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có liên quan

Chia sẻ:

Biểu mẫu

Án lệ

Án lệ

20/10/2020Admin

Liên quan

Án lệ

Án lệ

16/07/2020Admin